Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ONLINE
www.mikuno.pl
Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

I. Stosowane definicje.
1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.mikuno.pl za pośrednictwem, którego Kupujący
może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Sklepie.
2. Sprzedawca – Dagmara Szkudlarek – Drożdżewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
MIKUNO Dagmara Szkudlarek – Drożdżewska, ul. Polna 37, 97-330 Sulejów, NIP: 6662025315, REGON:
368868124
3. Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady
korzystania ze Sklepu.
4. Polityka Prywatności - dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których
dane dotyczą.
5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca
u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności
prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
7. Klient-Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio
związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
8. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
9. Administrator danych osobowych - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych.
Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy
ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego
na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego
treści.
11. Towar - wszystkie produkty fizyczne dostępne w Sklepie, jak kosmetyki
12. Rękojmia - tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą
fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego Produktu.
a. Gwarancja - dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta. Wskazuje
obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma
właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.
b. Gwarant - przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne, np. producent, importer,
dystrybutor Towaru lub Sprzedawca.
13. Konto - jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może
dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu,
zapisywania Produktów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.
14. Newsletter - jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na
wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za
jego uprzednią zgodą.

II. Postanowienia ogólne
1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
2. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.
3. Sprzedawca wystawia faktury VAT.
4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty i Usługi wolne od wad.
5. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny
z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
6. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.
7. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania
z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

III Formy płatności.
1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
a) przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 05 1050 1461 1000 0091 2442 6280 , ING Bank Śląski
S.A. w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.
b) płatność online - przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez
zewnętrzny system płatności Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy
6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561, z terminem płatności
do 3 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.
II Zawarcie umowy sprzedaży.
1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu
www.mikuno.pl, a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie
Sklepu.
2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
a) dodania Towaru do koszyka,
b) wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,
c) podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,
d) wskazania danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać
e) ,w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać
wystawiona faktura lub rachunek,
f) wybór formy płatności,
g) akceptacja regulaminu Sklepu,
h) potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
lub o równoważnej treści.
3. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się
podsumowanie Zamówienia.
4. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą
umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która
stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Towar.
Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od
Sprzedawcy.
III Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów.
1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary w ciągu 3 dni kalendarzowych, licząc od dnia
następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
2. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od
wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
3. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego
Zamówienia.
4. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
5. Kupujący ma do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy, w tym:
a) Dostawa Paczkomaty InPost - 14-15 zł, czas dostawy 2 dni,
b) Dostawa kurierem DPD - 21 zł, czas dostawy 2 dni,
c) Dostawa Pocztą Polską – 15 zł, czas dostawy 3 dni,
d) Odbiór osobisty w Piotrkowie Trybunalskim – 0 zł, czas dostawy 1 dzień roboczy
e) Poczta Polska Odbiór w punkcie - 14,00 zł

f) Kupuer DPD Pobranie - 28,00 zł
6. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości
przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest
uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej
sytuacji.
8. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności
przedstawiciela Dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne
do dochodzenia roszczeń.

IV Prawo odstąpienia od umowy.
1. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na
odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od
odstąpienia od umowy.
3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu objęcia przez
Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w posiadanie Towaru.
4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o
odstąpieniu przed jego upływem kontakt@mikuno.pl
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail: kontakt@mikuno.pl Sprzedawcy.
6. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy,
udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta.
a) Konsument lub Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od
umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:
b) dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta,
• nazwę lub symbol zwracanego Towaru;
• datę otrzymania Towaru przez Konsumenta,
• numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od
umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania
korespondencji.
9. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

V Wyjątki od odstąpienia od umowy.
1. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub
Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI Zwrot środków i odesłanie Towaru.
1. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14
dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy
użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba, że Konsument
lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.
2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta lub
Klienta-Konsumenta do momentu otrzymania towaru od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub
dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru.
3. Konsument lub Klient-Konsument powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu
14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwroty należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy.
4. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu powstałe
w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru.

VII Zwrot kosztów dostawy.
1. Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej
wysyłki Towaru do Sprzedawcy.
2. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Klient-Konsument to w szczególności koszt
opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt dostawy Towaru liczony jako
najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.
4. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta-
Konsumenta w sytuacji, gdy:
a) Sprzedawca dostarczył Towar w formie darmowej dostawy, np. po przekroczeniu ustalonej przez
Sprzedawcę wartości zamówienia lub w ramach innej akcji promocyjnej prowadzonej przez
Sprzedawcę,
b) Konsument lub Klient-Konsument zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były
liczone od sztuki tylko od całości zamówienia.

VIII Zasady reklamacji na podstawie rękojmi.
1. Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w okresie 2 lat
od momentu wydania Towaru w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową)
lub prawną.
2. Konsument lub Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od
dnia zauważenia wady.
3. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail
Sprzedawcy.
4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na
wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,
b) nazwę zakupionego Produktu,
c) opis reklamacji,
d) datę ujawnienia się wady Produktu,
e) potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można
przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, email
z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,
wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres (w tym adres e-mail).
7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Towaru,
niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.

IX Gwarancja.
1. Niektóre Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Gwaranta (producenta lub dystrybutora
Towaru).
2. Jeśli dany Towar jest objęty gwarancją to do niego dołączony jest przez producenta lub dystrybutora
dokument gwarancyjny.
3. Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym
oraz opisie Towaru lub Produktu.
4. Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień wskazanych w rękojmi.

X Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie
https://www.mikuno.pl/news/n/177/Polityka-prywatnosci
3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których
dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.
4. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych z:
a) składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie,
b) założeniem Konta w Sklepie,
c) zapisaniem się Kupującego do newslettera,
d) dokonaniem oceny Sklepu, Produktu lub Towaru,
e) kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i
telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.

XI Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług.
1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
a) urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
b) odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet
Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum
24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji
minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript.
Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną
zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości
pocztowych przez Kupującego.
d) Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący
posiadało w szczególności:
e) aktualny system antywirusowy,
f) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
g) zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które
dotyczą bezpieczeństwa,
h) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
i) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF/.DOC/.XLS
2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z
przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu
online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej
wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.
W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta
poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub
od Sprzedawcy do Kupującego.

XII Rejestracja w Sklepie i założenie Konta.
1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.
2. Założenie Konta jest dobrowolne.
3. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza
składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu
Zamówienia.
4. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail
oraz tworzy własne hasło.
5. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
6. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez
samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania
usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy
rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
7. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta
poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed
planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.
XIII Newsletter
1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera
Sprzedawcy.
2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na
podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu
e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego
poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w
wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji
(wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.
6. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie
newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.

XIV Formularz kontaktowy
1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą
dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.
3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz
adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.
4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których
dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.
XV Autorskie prawa majątkowe
1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć,
nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie
oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom
trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody
Sprzedawcy.
3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w
tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz
danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność
przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
4. Każdy ujawniony przypadek naruszenia praw autorskich majątkowych lub praw na dobrach
niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać
będzie Sprzedawcę do nałożenia na indywidualnego naruszyciela karę umowną w wysokości 100 000 zł.

XVI Platforma ODR.
1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution - ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i
Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?
event=main.home.show&lng=PL
3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii,
Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od
Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.
4. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego
podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez
nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej tym organem jest - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

XVII Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla
siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa według przepisów o
właściwości przemiennej.
3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest
obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.
4. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia
powództwa przed sądem powszechnym.
5. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie
Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
6. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej
Sprzedawcy.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
8. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej
Sprzedawcy.